Erosjon, lokal avsetning av sedimenter i forsenkninger

Status: Valid

Definition: Områder dominert av erosjon, men med lokal avsetning av sedimenter i forsenkninger og beskyttede områder. Avsetningsmiljø med middels til sterke bunnstrømmer som eroderer og transporterer sedimenter langs bunnen. Sedimentære strukturer på bunnen kan for eksempel være sandrifler, sandbølger, sedimentbånd og strømningsspor.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 4