Search register

Sedimentasjonsmiljø

Dominerende prosesser som påvirker havbunnen 

Updated: 19/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Områder med middels til sterke bunnstrømmer som transporterer og avsetter silt, sand og grus på bunnen. Typisk for slike områder er sedimentrifler og -bølger.
3

Valid

Områder med utfelling/avsetning av leir- og siltpartikler (slam) fra vannmassene. Avsetning av partikler i sandfraksjonen kan forekomme. Avsetningsmiljø med meget svake bunnstrømmer eller stillestående bunnvann, ofte i dype bassenger.
1

Valid

Områder dominert av avsetning, men med lokal erosjon. Hovedsakelig utfelling/avsetning av leir- og siltpartikler (slam) fra vannmassene, men avsetning av partikler i sandfraksjonen forekommer. Avsetningsmiljø med svake bunnstrømmer, ofte i dype områder med lokale forhøyninger.
2

Valid

Områder dominert av erosjon. Avsetningsmiljø med sterke bunnstrømmer som eroderer og transporterer sedimenter langs bunnen. Sedimentære strukturer på bunnen kan for eksempel være strømgroper, strømrenner og utvaskingslag/erosjonshud.
5

Valid

Områder dominert av erosjon, men med lokal avsetning av sedimenter i forsenkninger og beskyttede områder. Avsetningsmiljø med middels til sterke bunnstrømmer som eroderer og transporterer sedimenter langs bunnen. Sedimentære strukturer på bunnen kan for eksempel være sandrifler, sandbølger, sedimentbånd og strømningsspor.
4

Valid

Områder der lav sedimenttilførsel og svake bunnstrømmer fører til lite avsetning/erosjon. Her kan for eksempel sedimenter fra siste istid ligge eksponert på havbunnen med bare et tynt sedimentdekke (mm-cm).
7

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits