Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter mektighet

Status: Valid

Definition: Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 70