Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

Status: Valid

Definition: Sammenhengende, finkornet marin avsetning med mektighet opp til mange ti-talls meter. Avsetningstypen kan også omfatteskredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med tilleggssymbol.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 41