Estuarin avsetning (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Et sediment avsatt i brakkvann i et estuarie. Sedimentet er karakterisert av finkornet materiale (silt, leire) av marin og fluvial opprinnelse blandet med en høy andel rester av terrestrisk organisk materiale.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 208