Utvaskingslag (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Sedimenter bestående av sand, grus og bergartsfragmenter etter at finstoffet er vasket vekk av bølger og strøm. Danner et dekkende lag over morene eller andre jordarter med stor variasjon i kornstørrelser.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 204