stort avvik

Status: Valid

Definition: Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er meget upresis og/eller virker forskjøvet og kartleggingen er gjort med grove generaliseringer eller andre større feil. Kartdata skal derfor brukes med stor varsomhet, og ikke uten tilleggsinformasjon fra andre datakilder som detaljerte høydedata og grunnundersøkelser, og i kombinasjon med geofaglige vurderinger. På grunn av dette store avviket forekommer det også store feil i avledede tema som f.eks. Mulighet for marin leire. For eksempel kan geotekniske grunnundersøkelser vise kvikkleire/sprøbruddmateriale i arealer som feilaktig angir liten eller ingen sannsynlighet for marin leire. Omvendt kan det være arealer med fjell i dagen som er feilaktig kartlagt som tykke avsetninger.

Updated: 02.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: stortAvvik