middels avvik

Status: Valid

Definition: Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er noe forskjøvet i forhold til de reelle forholdene og kartleggingen er gjort med noe generalisering. Kartdata skal derfor brukes med varsomhet, og ikke uten tilleggsinformasjon fra andre datakilder som detaljerte høydedata og grunnundersøkelser. På grunn av dette middels avviket forekommer det også feil i avledede tema som f.eks. Mulighet for marin leire.

Updated: 02.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: middelsAvvik