ingen eller lite avvik

Status: Valid

Definition: Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er forholdsvis presise. Kartdata kan likevel inneholde små og sporadiske avvik av mindre betydning.

Updated: 02.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: ingenLiteAvvik