Search register

LosmasseAvvikKartdata

Beskriver avvik fra forventet kvalitet i kvartærgeologiske kart innenfor den kartlagte målestokken. 

Updated: 02/05/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Avvik i kartdata er ikke vurdert.
ikkeVurdert

Valid

Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er forholdsvis presise. Kartdata kan likevel inneholde små og sporadiske avvik av mindre betydning.
ingenLiteAvvik

Valid

Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er noe forskjøvet i forhold til de reelle forholdene og kartleggingen er gjort med noe generalisering. Kartdata skal derfor brukes med varsomhet, og ikke uten tilleggsinformasjon fra andre datakilder som detaljerte høydedata og grunnundersøkelser. På grunn av dette middels avviket forekommer det også feil i avledede tema som f.eks. Mulighet for marin leire.
middelsAvvik

Valid

Løsmassegrenser mellom avsetningstyper er meget upresis og/eller virker forskjøvet og kartleggingen er gjort med grove generaliseringer eller andre større feil. Kartdata skal derfor brukes med stor varsomhet, og ikke uten tilleggsinformasjon fra andre datakilder som detaljerte høydedata og grunnundersøkelser, og i kombinasjon med geofaglige vurderinger. På grunn av dette store avviket forekommer det også store feil i avledede tema som f.eks. Mulighet for marin leire. For eksempel kan geotekniske grunnundersøkelser vise kvikkleire/sprøbruddmateriale i arealer som feilaktig angir liten eller ingen sannsynlighet for marin leire. Omvendt kan det være arealer med fjell i dagen som er feilaktig kartlagt som tykke avsetninger.
stortAvvik

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits