Search register

LandskapType

Inndeling av havområdene i ulike marine landskap. Landskap er definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg 

Updated: 22/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Bred fjord med moderat dybde (vanndyp <200 m) og fjordsider som stiger mindre enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt slake (10º til 15º).
32

Valid

Havbunnen i dyphavet nedenfor/under kontinentalskråningen. Dyphavsslette definert her inkluderer både dyphavsslette og kontinentalstigning. Relativt relieff er lavt (<50 m/km2).
41

Valid

Forsenkning på kontinentalsokkelen, med dyp 100-200 m og bredde >1 km.
431

Valid

Område av kontinentalskråningen mellom marine gjel. Kontinentalskråningen er området mellom kontinentalsokkel og dyphavsslette.
21

Valid

Platå på kontinentalskråningen. Kontinentalskråningsslette har vanligvis små variasjoner i relieff og et tykt sedimentdekke.
42

Valid

Relativt flat plattform på kontinentalsokkelen, mellom kontinentalskråningen og strandflaten/kysten.
43

Valid

Dal som gjennomskjærer kontinentalsokkelen og strandflaten med dyp >200 m og bredde >1 km.
31

Valid

Område av havbunnen med relativt relieff >50 m innenfor en rute på 1 km2, men uten veldefinerte daler.
51

Valid

Dyp innskjæring med bratte skråninger i kontinentalskråningen
22

Valid

Dyp fjord (vanndyp >200 m) med fjordsider som stiger mer enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt bratte (>15º, lokalt finnes flog og stup) i det meste av nedskjæringens (fjorddalens) lengde. Fjorder av denne type har vanligvis en markert terskel.
33

Valid

Kystlandskap, både over og under havnivå, som ikke hører til strandflaten. Relativt relieff >50 m innenfor en rute på 1 km2. Tallrike små øyer adskilt av sund gjør øy- og sundlandskap til en karakteristisk landskapstype.
52

Valid

Relativt flat plattform av vanligvis krystalline bergarter, delvis over og delvis under havnivå. Strandflaten danner en småkupert sletteform eller plattform, klart avgrenset mot fjell/høyere land i bakkant og mot kontinentalsokkelen utenfor.
1

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits