Forkastningslinje med antatt glasial og/eller postglasial aktivitet

Status: Valid

Definition: Rettlinjet form i landoverflaten, som oftest synlig som en bratt skrent. Tolket som en forkastning med antatt aktivitet i glasial eller postglasial tid, basert på påvist deformasjon og skred/utglidninger av glasiale eller postglasiale løsmasser.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 601