Search register

KvFormLinjetype

Kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig 

Updated: 12/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 82 hits

Codelist

Tydelig skrent i løsmasse eller fast fjell. Erodert av bølgeaktivitet i strandsone.
204

Valid

Ankerspor på sjøbunnen
930

Valid

Erosjonskant dannet av breelv
13

Valid

Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende smeltevann fra en isbre.
47

Valid

Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (høyre side)
22

Valid

Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (venstre side)
20

Valid

Fordypning i løsmasser dannet ved vinderosjon. Kan være flere meter bred og dyp.
352

Valid

Strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale.
1

Valid

Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale.
2

Valid

Kant dannet av rennende vann som har erodert ned i underlaget
101

Valid

Klar ryggform i løsmasser. Angir at materialet er avsatt i tunneler eller sprekker i eller under en bre. Dersom den ryggformete breelvavsetningen er stor nok til å danne figur på kartet brukes fargen for breelvavsetninger til å angi utbredelsen og eskersymbolet til å angi ryggformen.
12

Valid

Kløft eller sprekk i fast fjell på sjøbunnen
115

Valid

Kanal formet av fluvial erosjon under ekstremt stor vannføring
103

Valid

Bruddflate der det har foregått målbar/visuell forskyving av bergartene. Bevegelsesretningen på forskyvningen mellom forkastningsblokkene definerer betegnelsen for forkastningstypen, deriblant normal-, revers-, skrå- og sidelengsforkastning.
925

Valid

Rettlinjet form i landoverflaten, som oftest synlig som en bratt skrent. Tolket som en forkastning med antatt aktivitet i glasial eller postglasial tid, basert på påvist deformasjon og skred/utglidninger av glasiale eller postglasiale løsmasser.
601

Valid

Ytre grense av fjellskredavsetning
305

Valid

Gjel utformet i fast fjell av vann
105

Valid

Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget
913

Valid

Haug- og ryggformet terreng som dannes når isbreen drar med seg og senere legger igjen store flak av underlaget
911

Valid

Bratt skråning dannet der en isbre har dratt med seg et flak av underlaget
53

Valid

Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro.
46

Valid

Ikke angitt
0

Valid

Bratt skråning utformet i løsmasser avsatt med støtte mot en brekant
41

Valid

Kanal i løsmasser dannet som følge av jord- eller flomskred
307

Valid

Små rygger langs jord- og flomskredløp
312

Valid

Kabel
931

Valid

Kanal på sjøbunnen
114

Valid

Side av en kanal på sjøbunnen, som definerer bredden av kanalen
116

Valid

Kant av usikker opprinnelse i løsmasser (f.eks. pga. skred, strøm eller en kombinasjon)
927

Valid

Horisont med grunnvannsutslag
552

Valid

Korallrev
924

Valid

Regionalt utstrakt, linjeformet landskapstrekk som antas å avspeile svakhetsstrukturer eller inhomogeniteter i jordskorpen
502

Valid

Avgrensning av en enkelt haug eller rygg i løsmasser
353

Valid

Ryggformet moreneavsetning
9

Valid

Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende
110

Valid

Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende
109

Valid

Nedskjæring i løsmasser
501

Valid

Grop dannet ved foten av skråning i sjøen pga. skred
308

Valid

Skrent dannet i bakkant av snøleie
51

Valid

Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning og er dannet under en isbre. Lavt relieff og liten bredde i forhold til lengde.
5

Valid

Avlange grøfter i løsmasser. Dannet av drivende isfjell i kontakt med bunnen av hav eller innsjø.
44

Valid

Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener.
3

Valid

Dypt nedskåret, v-formet kanal i løsmasser
107

Valid

Renne, uspesifisert
922

Valid

Rørledning
932

Valid

Ryggform i løsmasser. Primært brukt for rygger dannet ved avsetning eller deformasjon, ikke for ryggformer som har oppstått som følge av erosjon.
351

Valid

Rygg, uspesifisert
920

Valid

Sandbølge eller sanddyne dannet av strømmende vann eller vind
503

Valid

Stor, bølgelignende landform på havbunnen dannet av bunnstrømmer. Toppen av bølgen er vanligvis orientert vinkelrett på strømretningen. Sedimentbølger består oftest av en blanding av slam, silt og sand, men kan og inneholde grus.
923

Valid

Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (venstre side)
24

Valid

Showing 1 - 50 of 82 hits