Search register

KvFormFlatetype

Område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer 

Updated: 12/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 41 of 41 hits

Codelist

Deltaflate
52

Valid

Område med landformer og løsmasser avsatt ved nedsmelting av dynamisk død breis. Kan omfatte både morene (oftest ablasjonsmorene) og glasifluvialt materiale.
8

Valid

Strømlinjeformet rygg i løsmasse orientert parallelt med isbevegelsesretningen.
3

Valid

Område med mange drumliner med lik orientering.
4

Valid

Dumpeplass
956

Valid

Elveslette
53

Valid

Tydelig ryggform i sorterte løsmasser, som opprinnelig ble avsatt i tunneler eller hulrom i en bre. For å tydeliggjøre ryggformen kan linjesymbol for esker (12) brukes i kombinasjon med dette flatesymbolet.
1

Valid

Fylling
958

Valid

Trang dal med bratte sider som er oppstått ved at en elv eller undersjøiske strømmer har gravd seg ned i berggrunnen eller i harde sedimenter
350

Valid

Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget
913

Valid

Glasitektonisk haug
911

Valid

Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro.
910

Valid

Område karakterisert av hauger og rygger med ulik lengde og orientering.
2

Valid

Landform av morenemateriale og/eller breelvmateriale dannet langs breranden
963

Valid

Karst område
55

Valid

Enkelt rev eller område med flere rev på havbunnen, dannet av koraller og andre organismer
961

Valid

Massetak
957

Valid

Ryggformet moreneavsetning
964

Valid

Mudringsmasser
954

Valid

Mudringsområde
955

Valid

Område med landformer fra fjellskredmasser
41

Valid

Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger
43

Valid

Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger
42

Valid

Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser
40

Valid

Område med furer på havbunnen som dannes når isfjell driver vilkårlig med havstrømmene og skraper ned i havbunnen
63

Valid

Område med rygger av uspesifisert opprinnelse
960

Valid

Område som er bakkeplanert
51

Valid

Myrområde med torvdekke, isfylte hauger. Oppstått ved dannelse av is i torva som ikke smelter om sommeren.
33

Valid

Område med furer dannet av isbreer parallelt med den tidligere isbevegelsen. Også kalt fluted surface.
953

Valid

Område hvor overflaten er preget av mønstre oppstått ved gjentatte fryse-tineprosesser. Dette kan være dannet som isfylte sprekker i bakken eller ved steinsortering.
32

Valid

Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener.
962

Valid

Rasblokk
966

Valid

Bølgende rygger av hovedsakelig morenemateriale, orientert på tvers av brebevegelsen. Forekommer ofte i nær relasjon til områder med drumliner.
12

Valid

Klar ryggform på havbunnen med uspesifisert opprinnelse
965

Valid

Sandbølgefelt
61

Valid

Område med sedimentbølger
959

Valid

Skredpåvirket område, kan bl.a. omfatte skredgrop, skredløp og skredvifte
951

Valid

Skredvifte
301

Valid

Område med tuer som er et resultat av frostaktivitet i torv.
31

Valid

Uspesifisert dannelsesmåte
44

Valid

Vrak
907

Valid

Showing 1 - 41 of 41 hits