Antatt uegnet

Status: Valid

Definition: Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer meget dårlig eller ikke infiltrasjonspotensial. Omfatter tette, leirdominerte avsetninger, grovt blokk- og steinmateriale, myr, fyllmasser, tynne løsmasseavsetninger med liten infiltrasjonskapasitet, samt bart fjell.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 4