Antatt lite egnet

Status: Valid

Definition: Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer dårlig infiltrasjonspotensial. Små/grunne avsetninger, stedvis med noe infiltrasjonskapasitet, eller tykke avsetninger med liten infiltrasjonskapasitet.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3