Antatt middels egnet

Status: Valid

Definition: Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer middels infiltrasjonspotensial. Avsetningen har begrenset tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået, er en større avsetning med noe redusert infiltrasjonskapasitet. Omfatter hovedsakelig tykke sand- og grusrike moreneavsetninger, tykt/sammenhengende dekke av forvitringsmateriale, sandige strandavsetninger og bresjø-/innsjøavsetninger.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 2