Antatt godt egnet

Status: Valid

Definition: Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer godt infiltrasjonspotensial. Tilstrekkelig tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået. Omfatter store breelv- og elveavsetninger, samt strandavsetninger og randmorener. Mektige strandavsetninger og sorterte partier i randmoren kan ha godt infiltrasjonspotensial.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 1