Search register

InfiltrasjonPotensial

Løsmassenes potensielle egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann Merknad: Avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk) 

Updated: 12/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer godt infiltrasjonspotensial. Tilstrekkelig tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået. Omfatter store breelv- og elveavsetninger, samt strandavsetninger og randmorener. Mektige strandavsetninger og sorterte partier i randmoren kan ha godt infiltrasjonspotensial.
1

Valid

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer dårlig infiltrasjonspotensial. Små/grunne avsetninger, stedvis med noe infiltrasjonskapasitet, eller tykke avsetninger med liten infiltrasjonskapasitet.
3

Valid

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer middels infiltrasjonspotensial. Avsetningen har begrenset tykkelse av sand og grus over grunnvannsnivået, er en større avsetning med noe redusert infiltrasjonskapasitet. Omfatter hovedsakelig tykke sand- og grusrike moreneavsetninger, tykt/sammenhengende dekke av forvitringsmateriale, sandige strandavsetninger og bresjø-/innsjøavsetninger.
2

Valid

Løsmassenes kornfordeling og permeabilitet, samt jorddybde og terrengforhold indikerer meget dårlig eller ikke infiltrasjonspotensial. Omfatter tette, leirdominerte avsetninger, grovt blokk- og steinmateriale, myr, fyllmasser, tynne løsmasseavsetninger med liten infiltrasjonskapasitet, samt bart fjell.
4

Valid

Infiltrasjonspotensialet er ikke klassifisert. Løsmassekartleggingen har ikke tilstrekkelig detaljgrad.
5

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits