Search register

GrunnvannPotensial

Løsmassenes potensial til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: I hovedsak avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk) 

Updated: 12/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breeelv- og elveavsetninger som ikke står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand, samt skredmateriale kan også inngå.
3

Valid

Omfatter hovedsakelig sorterte breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står høyt i forbindelse med vassdrag/innsjø. Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende grunnvannsmagasin kan også inngå.
2

Valid

Omfatter finkornet morene, hav- og fjordavsetninger og generelt tynne, usammenhengende løsmasseavsetninger, samt bart fjell og myr.
4

Valid

Grunnvannspotensialet er ikke klassifisert. Løsmassekartleggingen har ikke tilstrekkelig detaljgrad.
5

Valid

Grunnvannsressursen er påvist med godt resultat ved detaljundersøkelser (prøveboring).
1

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits