Search register

GrunnGass

Grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn 

Updated: 19/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp
9

Valid

Område med BSR (Bottom Simulating Reflector) observert på seismikk som tyder på at det er grunn gass og gasshydrater i sedimentene
1

Valid

Område med unormalt høye refleksjonsamplituder i seismiske data som indikerer gass i sedimentene/berggrunnen
5

Valid

Område med diapirer/domer dannet ved at sedimenter/væske har beveget seg oppover i eller over havbunnen
7

Valid

Område med væskeutslipp og/eller gassutslipp fra havbunn
4

Valid

Område med gass i havbunnen som forårsaker utvisking av seismiske reflektorer
10

Valid

Geografisk område hvor gasshydrater er stabile. Dybde (for sonen) viser hvor tykk denne sonen er under havbunnen
11

Valid

Område hvor det er lokalisert grunn gass i berggrunnen
2

Valid

Område hvor det er lokalisert grunn gass i sedimentene
3

Valid

Struktur dannet av slam, vann og gass som strømmer ut til havbunnen/jordoverflaten
12

Valid

Områder med forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp
8

Valid

Krater i eller på sjøbunnen dannet av eksplosive gasslekkasjer
13

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits