Search register

Gravbarhet

Angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.  

Updated: 19/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Finkornete leir- og siltholdige sedimenter
1

Valid

Grus- og sandholdige sedimenter
2

Valid

Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter
4

Valid

Grove sedimenter, steinrik bunn
3

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits