Utvasket overflatelag, underliggende masser er mer finkornete

Status: Valid

Definition: Områder der overflaten består av grovere materiale enn dypereliggende masser. Dette skyldes først og fremst utvasking på grunn av smeltevann.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 407