Search register

AndreKvSymbol

Kvartærgeologiske symboler som ikke er formelementer eller linjeelementer Merknad: Ved kornstørrelsesangivelsen angis den dominerende fraksjon i substantiv, se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser. Dersom andre fraksjoner inngår med mer enn 10%, er disse omtalt i adjektivform, f.eks. sandig grus (grus dominerer, sand utgjør mer enn 10%, andre fraksjoner enkeltvis utgjør mindre enn 10%). For usorterte avsetninger (f.eks. morenemateriale) er kornstørrelsen ikke angitt 

Updated: 22/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 58 hits

Codelist

Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område
414

Valid

Områder hvor utplanering av den opprinnelige overflata er registrert
419

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
714

Valid

Boring med referanse
615

Valid

Elektrisk motstandsmåling med referanse
617

Valid

Beliggenheten av en enkelt blokk på mindre enn ca. 10 m3.
404

Valid

Beliggenheten av en enkelt blokk større enn ca. 10 m3.
405

Valid

Erosjon av sørpeskred
421

Valid

Brukes hvor opprinnelige løsmassetyper er sterkt påvirket av flomvann i forbindelse med bresjøtapning
408

Valid

Fossilfunnsted
602

Valid

Tilført eller sterkt menneskepåvirkete løsmasser
420

Valid

Gassutsivingsgrop, avlang
803

Valid

Gassutsivingsgrop, sirkulær
802

Valid

(SE=seismikk, GR=georadar)
616

Valid

Markert forsenkning i løsmasse, dannet der snøskred med stor kraft treffer slakere områder.
410

Valid

Grunn grusgrop (depresjon)
801

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
710

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
708

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
712

Valid

Områder hvor mer enn ca. 20% av overflaten er dekket av blokk. Symbolet kan brukes på ulike jordarter.
402

Valid

Ikke angitt
0

Valid

Løsmasseskred i bratt terreng
413

Valid

Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen
551

Valid

Horisont med grunnvannsutslag
552

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
701

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
703

Valid

Leirskredavsetning
411

Valid

Liten fjellblotning
401

Valid

Uttak av løsmasser med noenlunde regelmessig drift
504

Valid

Uttak av løsmasser hvor driften er sporadisk eller nedlagt.
505

Valid

Mulig skjellsandforekomst
502

Valid

Den opprinnelige avsetningstypen er i sterk grad endret av frysing og tining.
406

Valid

Påvist skjellsandforekomst
503

Valid

Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.)
614

Valid

Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse
613

Valid

Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse
611

Valid

Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse)
612

Valid

Prøvelokalitet med referanse
610

Valid

Radiokarbon-datering med referanse
603

Valid

Rydningsrøys
720

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
707

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
709

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
705

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
704

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
702

Valid

Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger
706

Valid

Skjellbanke eller løsmasser med høyt innslag av skjellsand.
501

Valid

Snøskredavsetning
417

Valid

Snøskredtunge
418

Valid

Sørpeskredavsetning
422

Valid

Showing 1 - 50 of 58 hits