Search register

Løsmasse

 

Updated: 15/12/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 24 of 24 hits

Kvartærgeologiske symboler som ikke er formelementer eller linjeelementer Merknad: Ved kornstørrelsesangivelsen angis den dominerende fraksjon i substantiv, se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser. Dersom andre fraksjoner inngår med mer enn 10%, er disse omtalt i adjektivform, f.eks. sandig grus (grus dominerer, sand utgjør mer enn 10%, andre fraksjoner enkeltvis utgjør mindre enn 10%). For usorterte avsetninger (f.eks. morenemateriale) er kornstørrelsen ikke angitt

Geological Survey of Norway

Code value

Angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde

Geological Survey of Norway

Code value

Andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov

Geological Survey of Norway

Code value

Avsetningshastigheten for sedimenter i et område

Geological Survey of Norway

Code value

Bunntype med hensyn til hardhet

Geological Survey of Norway

Code value

Angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Geological Survey of Norway

Code value

Grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn

Geological Survey of Norway

Code value

Løsmassenes potensial til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: I hovedsak avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk)

Geological Survey of Norway

Code value

Løsmassenes potensielle egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann Merknad: Avledet tema basert på løsmasse overflatekartlegging (varierer avhengig av målestokk)

Geological Survey of Norway

Code value

Område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer

Geological Survey of Norway

Code value

Kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig

Geological Survey of Norway

Code value

Kvartærgeologiske formelementpunkter Merknad: Punkttema på kvartærgeologiske eller maringeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer og skredformer mm. OBS! De samme formelementene kan også forekomme som linjeregistrering (se kvFormLinjetype).

Geological Survey of Norway

Code value

Inndeling av havområdene i ulike marine landskap. Landskap er definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg

Geological Survey of Norway

Code value

Beskriver avvik fra forventet kvalitet i kvartærgeologiske kart innenfor den kartlagte målestokken.

Geological Survey of Norway

Code value

Kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).

Geological Survey of Norway

Code value

Angivelse av arealer (på land) med lik kornstørrelsessammensetning. Kornfordeling baseres på feltobservasjoner Merknad: Se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser

Geological Survey of Norway

Code value

Løsmasseoverflaten er påvirket av sekundære prosesser som for eksempel vær og vind

Geological Survey of Norway

Code value

Høyeste havnivå etter siste istid

Geological Survey of Norway

Code value

Type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på

Geological Survey of Norway

Code value

Mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre

Geological Survey of Norway

Code value

Formålet med kartleggingsarbeidet dataene har sitt opphav i.

Geological Survey of Norway

Code value

Dominerende prosesser som påvirker havbunnen

Geological Survey of Norway

Code value

Klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.

Geological Survey of Norway

Code value

Vurdering av muligheten for å finne skjellsand innenfor området, ut fra kartleggingsmetodikk.

Geological Survey of Norway

Code value

Showing 1 - 24 of 24 hits