Rørgelender

Status: Valid

Definition: Disse vegbommene kan være sammensatt av en eller flere deler, f,eks som to parallellle sideforskyvde gelender/trafikkgjerder med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom må normalt løftes til side eller demonteres for å åpne for biltrafik.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: rg

Valid from: 01.01.2021