Search register

Typeveg

Kodeliste for typeveger som brukes for veger og strekninger i FKB-TraktorvegSti 

Updated: 11/04/2023
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein. (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)
fortau

Valid

Kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516. (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)
gangfelt

Valid

Veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)
gangveg

Valid

Sti
Tydelig og sammenhengende tråkk i terrenget, som har oppstått gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging.
sti

Valid

Trapp som naturlig inngår i nettverket for stier.
stitrapp

Valid

Traktorveg er en farbar veg for traktor hele eller deler av året, med minimum bredde 2,5 meter. Vegen er ikke egnet som bilveg.
traktorveg

Valid

Trapp som inngår i nettverket for gående (og syklende). (Beholdes i FKB-TraktorvegSti kun fram til alle objekter med denne typeveg-koden er overført til NVBD)
trapp

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits