Sommerbilveg, tømmerbil med henger

Status: Valid

Definition: Bilveger som bygges for transport av tømmer i barmarksperioden, enkle seterveger etc. Vegklassen bør bare bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helårsveg.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 09/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 4

Valid from: 01.01.2021