Andre anlegg

Status: Valid

Definition: Andre typer tiltak enn de som gjelder bygninger, samferdselsanlegg eller noen av de andre tiltakstypene som er definert i denne kodelista

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: andre

Valid from: 01.01.2021