Search register

Bygningstype

Bygningstyper fra matrikkelen som benyttes i FKB-Bygning 

Updated: 03/01/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 118 hits

Codelist

Andre småhus med 3 boliger eller flere
136

Valid

Annen boligbygning/sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift)
199

Valid

Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til / tjener slik(e) bygning(er)
159

Valid

"Annen bygning for overnatting; andre bygninger som ikke kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)"
529

Valid

bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
679

Valid

"Annen ekspedisjons- og terminalbygning; "
419

Valid

Annen fiskeri- og fangstbygning
248

Valid

Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
329

Valid

Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
439

Valid

annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
519

Valid

andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
659

Valid

"Annen industribygning; annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)"
219

Valid

"Annen kontorbygning; "
319

Valid

"Annen lagerbygning; "
239

Valid

"Annen landbruksbygning; "
249

Valid

"Annen museum/biblioteksbygning; bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)."
649

Valid

annen primærhelsebygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
739

Valid

Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
539

Valid

"Annen skolebygning; andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)."
619

Valid

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
629

Valid

Annen veg- og trafikktilsynsbygning
449

Valid

"Annet kulturhus; andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)."
669

Valid

"Annet sykehjem; annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)."
729

Valid

"Appartement; bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. "
523

Valid

"Bankbygning, posthus; "
312

Valid

"Barnehage; sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven"
612

Valid

"Barneskole; skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år."
613

Valid

"Bedehus; menighetshus; kristent forsamlingshus"
672

Valid

"Bensinstasjon; "
323

Valid

"Bibliotek; mediatek; bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning."
642

Valid

"Bo- og behandlingssenter; institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud."
722

Valid

"Bo- og servicesenter; bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv"
151

Valid

"Boligbrakker; "
193

Valid

"Brannstasjon; ambulansestasjon; "
822

Valid

"Butikk/forretningsbygning; "
322

Valid

"Bygning for renseanlegg; bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon"
214

Valid

Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.
216

Valid

"Camping- /utleiehytte; enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter. "
524

Valid

"Diskotek; bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis."
663

Valid

Driftsbygning for fiske og fangst inkludert oppdrettsanlegg
244

Valid

ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
411

Valid

"Enebolig; frittliggende bygning med kun en boligenhet"
111

Valid

"Enebolig m/hybel/sokkelleil.; enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes av SSBs krav til hybel"
112

Valid

"Fabrikkbygning; bygning for industriell serieproduksjon"
211

Valid

"Fyrstasjon; losstasjon; "
823

Valid

Garasje, uthus , anneks knyttet til bolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
181

Valid

Garasje, uthus , anneks knyttet til fritidsbolig. Garasje: F rittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: F rittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks : Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
182

Valid

Gatekjøkken, kioskbygning, gatekjøkken, kioskbygning
533

Valid

"Godsterminal; "
415

Valid

Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig.
162

Valid

Showing 1 - 50 of 118 hits