Innmarksbeite

Status: Valid

Definition: jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 23

Valid from: 01.01.2022