Search register

ArealressursArealtype

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel
50

Valid

areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende arealer som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen
11

Valid

innsjø og elv
81

Valid

jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying
21

Valid

Hav
Hav
82

Valid

areal som har ukjent beskaffenhet
99

Valid

jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter
23

Valid

Myr
areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
60

Valid

jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
22

Valid

areal som brukes til samferdsel
12

Valid

areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.
30

Valid

blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren
70

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits