Search register

Arealbruk

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Updated: 08/11/2017
Showing 1 - 50 of 64 hits

Codelist

533

Valid

Annen særskilt bruk eller vern Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
590

Valid

Annet byggeområde Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
190

Valid

162

Valid

Båndlegging etter annet lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
490

Valid

Båndlegging etter flere lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
499

Valid

Boligområde (frittliggende, konsentrert, blokker)
110

Valid

101

Valid

Byggeområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 1 (For generalisering)
100

Valid

Bygninger med særskilt angitt Allmennyttig formål
155

Valid

Erverv (for generalisering)
130

Valid

531

Valid

532

Valid

670

Valid

131

Valid

630

Valid

Friområde (for generalisering)
170

Valid

140

Valid

161

Valid

310

Valid

680

Valid

171

Valid

522

Valid

133

Valid

650

Valid

Kommunalteknisk anlegg (for generalisering)
160

Valid

132

Valid

134

Valid

Landbruks.-, Natur- og Friluftsområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 2 (For generalisering)
200

Valid

LNF-områder uten bestemmelser om spredt utbygging (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 2).
210

Valid

LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
220

Valid

LNF-områder der spredt boligbygging er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
221

Valid

LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
222

Valid

LNF-områder der fritidsbebyggelse er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
223

Valid

Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak)
320

Valid

330

Valid

150

Valid

Område for råstoffutvinning (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 3), (For generalisering)
300

Valid

pbl. 1985 § 20-4, 1 første ledd nr. 5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, (For generalisering)
500

Valid

Område som er båndlagt eller skal båndlegges (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4), (For generalisering)
400

Valid

Område som skal reguleres etter pbl. 1985 Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
470

Valid

Showing 1 - 50 of 64 hits