Søk i register

Arealbruk

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Oppdatert: 08.11.2017
Viser 1 - 50 av 64 treff

Kodeliste

533

Gyldig

Annen særskilt bruk eller vern Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
590

Gyldig

Annet byggeområde Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
190

Gyldig

162

Gyldig

Boligområde (frittliggende, konsentrert, blokker)
110

Gyldig

101

Gyldig

Byggeområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 1 (For generalisering)
100

Gyldig

Bygninger med særskilt angitt Allmennyttig formål
155

Gyldig

Båndlegging etter annet lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
490

Gyldig

Båndlegging etter flere lovverk Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
499

Gyldig

Erverv (for generalisering)
130

Gyldig

531

Gyldig

532

Gyldig

670

Gyldig

131

Gyldig

630

Gyldig

Friområde (for generalisering)
170

Gyldig

140

Gyldig

161

Gyldig

310

Gyldig

680

Gyldig

171

Gyldig

522

Gyldig

133

Gyldig

650

Gyldig

Kommunalteknisk anlegg (for generalisering)
160

Gyldig

132

Gyldig

134

Gyldig

Landbruks.-, Natur- og Friluftsområde, pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 2 (For generalisering)
200

Gyldig

LNF-områder uten bestemmelser om spredt utbygging (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 2).
210

Gyldig

LNF-områder med bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
220

Gyldig

LNF-områder der spredt boligbygging er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
221

Gyldig

LNF-områder der spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
222

Gyldig

LNF-områder der fritidsbebyggelse er tillatt (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav c)
223

Gyldig

Masseuttak (steinbrudd, grustak, sandtak)
320

Gyldig

330

Gyldig

150

Gyldig

Område for råstoffutvinning (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 3), (For generalisering)
300

Gyldig

pbl. 1985 § 20-4, 1 første ledd nr. 5 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, (For generalisering)
500

Gyldig

Område som er båndlagt eller skal båndlegges (pbl. 1985 § 20-4 første ledd nr. 4), (For generalisering)
400

Gyldig

Område som skal reguleres etter pbl. 1985 Merknad: detaljering må angis som arealbruksutdyping
470

Gyldig

Viser 1 - 50 av 64 treff