Reindrift - Avtaleområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift Avtaleområde, som avgrenser områder hvor det i utgangs-punktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver.

Updated: 20.12.2022
Date accepted: 18/05/2017
Date superseded: 20/12/2022
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: 15.03.2017