Search register

Framework document - requirements

Listen inneholder krav fra rammerverksdokumentet

Updated: 27/03/2020
Showing 1 - 50 of 98 hits

Codelist

100
For å visualisere geodatasett ved hjelp av en visningstjeneste skal følgende være tilgjengelig: a) Kartlag skal angis jfr vedlegg II i kommisjonsforordningen for temaet eller temaene som datasettet er koplet til b) For hvert kartlag minst en standard visualiseringsstil, med minst en assosiert tittel og en entydig identifikator.
100

Draft

101
For hvert kartlag angis følgende i vedlegg II: a) en tittel på kartlaget som kan leses av mennesker, og som skal anvendes ved visning i brukergrensesnittet, b) den eller de geografiske objekttypene som utgjør kartlagets innhold.
101

Draft

102
For visning av geodatasett ved hjelp av nettets visningstjeneste skal minst koordinatreferansesystemene for todimensjonale geodetiske koordinater (bredde, lengde) være tilgjengelige. Merknad: Se Tabell 9.3 om koordinatreferansesystemer.
102

Draft

103
En visningstjeneste skal kunne ekspedere minst 20 samtidige tjenesteforespørsler per sekund.
103

Draft

104
For et bilde på 470 kilobyte (f.eks. 800 × 600 piksler med en fargedybde på 8 biter) skal svartiden for sending av det innledende svaret på en forespørsel til en visningstjeneste om henting av kart (Get Map) være høyst 5 sekunder under normale forhold. Merknad: Med «normale forhold» menes perioder uten toppbelastning, fastsatt til 90 % av tiden.
104

Draft

105
De respektive datasett spesifikasjoner for de harmoniserte spesifikasjonene angir kartlag og hvilke objekttyper som utgjør kartlagets innhold. Metadataelementene og de kartlagsspesifikke parametere skal angis for hvert kartlag, er angitt i Tabell 10.2 i ramme verksdokumentet.
105

Draft

106
WMS tjenester skal minimum kunne tilby bildestørrelser på 4000 X 4000 piksler.
106

Draft

108
Nedlastingstjenester skal gjøre det mulig å laste ned eller få direkte tilgang til kopier av hele eller deler av geodatasett.
108

Draft

109
Nedlastingstjenester skal som et minstekrav støtte følgende operasjoner: • GetDownload Service Metadata (Hent metadata om nedlastingstjenesten) • Get Spatial Data Set (Hent geodatasett) • Describe Spatial Data Set (Beskriv geodatasett) • Link Download Service (kople til nedlastingstjeneste) For nærmere beskrivelse av operasjoner og parametere, se vedlegg IV til kommisjonsforordningen, DEL A-C.
109

Draft

110
I samsvar med ytelseskriteriet «Tjenestekvalitet» skal en nedlastingstjeneste kunne ekspedere minst 10 samtidige tjenesteforespørsler per sekund. Antall tjenesteforespørsler som behandles samtidig, kan begrenses til 50.
110

Draft

111
For operasjonen «Get Download Service Metadata» (Hent metadata om nedlastingstjenesten) skal svartiden for sending av det innledende svaret være høyst 10 sekunder under normale forhold.
111

Draft

112
For operasjonene «Get Spatial Data Set» (Hent geodatasett) og «Get Spatial Object» (Hent geografisk objekt) samt for en spørring som består utelukkende av et avgrensningsrektangel, skal svartiden for sending av det innledende svaret under normale forhold være høyst 30 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 geografiske objekter per sekund.
112

Draft

113
For operasjonene «Describe Spatial Data Set» (Beskriv geodatasett) og «Describe Spatial Object Type» (Beskriv geografisk objekttype) skal svartiden for sending av det innledende svaret under normale forhold være høyst 10 sekunder, og deretter, fortsatt under normale forhold, skal nedlastingstjenesten opprettholde en uavbrutt svarhastighet på over 0,5 MB per sekund eller over 500 beskrivelser av geografiske objekter per sekund.
113

Draft

115
Omformingstjenester skal støtte følgende operasjoner: a. Get Transformation Service (Hent metadata om omformingstjenesten), Transform (omform), Link Transformation Service (kople til omformingstjeneste) b. For nærmere beskrivelse av operasjoner og parametere, se Vedlegg F til rammeverksdokumentet.
115

Draft

116
Omformingstjenester skal dokumenteres i Geonorge.
116

Draft

118
Aktiverbare geodatatjenester som opererer på geodatasett etter § 2 første ledd, skal ha samvirkningsevne etter kravene i § 6 andre ledd innen a) 10.desember 2018 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg V b) 10. desember 2019 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig vedlegg VII, for tjenester som opererer på datasett som er nyetablert eller har gjennomgått vesentlig omstrukturering i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 c) 10. desember 2024 i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig vedlegg VII, for tjenester som opererer på andre datasett som er strukturert i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010
118

Draft

119
Alle aktiverbare tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 5 i reguleringen Merknad: For nærmere angivelse av metadata for aktiverbare tjenester, se Vedlegg H i vedlegget til rammeverksdokumentet.
119

Draft

12
Deltakende virksomheter skal for spesifiserte geodata opprette og drive et felles nett av offentlige søketjenester, visningstjenester, nedlastningstjenester, omformingstjenester og aktiveringstjenester.
12

Draft

121
Alle interoperable aktiverbare tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 6 til reguleringen. Merknad: For nærmere angivelse av metadata for interoperabale tjenester, se angivelse i vedlegg H til teknologisk rammeverk – Metadatakrav for "Spatial Data Services".
121

Draft

122
Alle harmoniserte tjenester skal ha tjenestemetadata i henhold til Vedlegg 7 til reguleringen Merknad: For nærmere angivelse av metadata for harmoniserte tjenester, se angivelse i vedlegg H til teknologisk rammeverk – Metadatakrav for "Spatial Data Services".
122

Draft

123
Alle tjenester skal beskrive hvilke brukerbehov tjenesten dekker, og henvise til definerte brukstilfeller.
123

Draft

124
Oppfylle kravene i digitaliseringsrundskrivet og digitaliseringsstrategien.
124

Draft

125
API’er må ha et tjeneste-grensesnitt.
125

Draft

126
Det må foreligge god dokumentasjon med eksempelkode.
126

Draft

129
Tett på brukerbehov, definer brukstilfeller.
129

Draft

13
Når det kreves betaling, skal tjenester for elektronisk handel være tilgjengelige.
13

Draft

130
Oppfylle kravene i digitaliseringsrundskrivet.
130

Draft

133
Ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for statlige tiltak (her: fellesløsninger) som utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer skal kravene i utredningsinstruksen følges. Merknad 1: Dette omfatter både små og store statlige tiltak, i utgangspunktet er alle statlige tiltak som har virkninger utover egen virksomhet. Merknad 2: En utredning skal besvare følgende spørsmål: ● Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? ● Hvilke tiltak er relevante? ● Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? ● Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt? ● Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? ● Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? For nærmere informasjon, se veileder til utredningsinstruksen
133

Draft

14
Kartverket skal koordinere arbeidet med den geografiske infrastrukturen med bistand fra en samordningsgruppe. Gruppen oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter forslag fra deltakende virksomheter.
14

Draft

144
Virksomheten skal følge regjeringens strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter. Disse gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene.
144

Draft

145
Virksomheten skal ta i bruk ID-porten for digitale tjenester som krever innlogging og autentisering. ID porten er obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
145

Draft

146
Virksomheter skal ta i bruk Digital dialog i brukerdialog med innbyggere og næringsliv. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
146

Draft

147
Virksomheter skal ta i bruk Digital postkasse for å sende digital post sikkert til innbyggerne. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
147

Draft

148
Virksomheter skal ta i bruk Styring av tilgang for å styre hvem som skal bruke en digital tjeneste. Komponenten kan brukes til å styre tilgang for privatpersoner og til å gi tilganger basert på rettigheter en person har på vegne av en virksomhet. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
148

Draft

149
Virksomheter skal ta i bruk Altinn Samtykke med innhenting av samtykke fra personer og organisasjoner. Obligatorisk for statlige virksomheter og anbefalt for kommunal sektor.
149

Draft

15
Deltakende virksomheter og virksomheter skal bistå Kartverket med å identifisere relevante geodata, klarlegge brukerbehov og ellers bidra til gjennomføringen av geodataloven.
15

Draft

154
Kartverket skal tilby en geoportal med søke- og visningsfunksjoner til bruk for allmennheten. Portalen skal gi tilgang til geodatasett, metadata og nettjenester.
154

Draft

155
Nasjonal geoportal skal støtte grensesnittstandarder for katalogtjenester (CSW - OGC OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification) som gjør det mulig å koble innholdet i katalogen direkte inn i ulike applikasjoner (webapplikasjoner og desktopprogramvare).
155

Draft

16
Kartverket og deltakende virksomheter skal samarbeide med tilsvarende organer i nabolandene for å sikre at geodata knyttet til geografiske objekter som strekker seg over grensen til andre EØS-stater, kan virke sammen.
16

Draft

17
Kartverket skal sikre at teknisk dokumentasjon om den geografiske infrastrukturen er tilgjengelig
17

Draft

18
Virksomheten skal følge statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området. Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik: a) Overordnede arkitekturprinsipper (felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor) b) Arkitekturprinsipper for samhandling (skal fremme samhandling i offentlige sektor) c) Strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter (Rammer og føringer for bruk og utvikling)
18

Draft

19
Digitale tjenester skal, når det er formålstjenlig, tilpasses til grenseoverskridende informasjonsutveksling for å gi offentlige myndigheter, næringsdrivende og innbyggere mulighet til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser innenfor EØS-området.
19

Draft

20
Virksomheten skal registrere datasett i Felles datakatalog og på data.norge.no. Dette skal som et minimum gjøres når virksomheten endrer eller etablerer tjenester, herunder etablerer nye, eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester. Registrering av geodata via geonorge.no tilfredsstiller kravet.
20

Draft

21
Virksomheten skal bruke obligatoriske standarder slik de framgår av forskriften. a) Eksempel 1: Standarden for tegnsett. Ved all utveksling av informasjon mellom forvaltningsorganer og fra forvaltningsorgan til innbyggere og næringsliv skal i utgangspunktet tegnsettstandarden ISO/IEC 10646 representert ved UTF8 benyttes. b) Eksempel 2: Krav til tegnsett i interne systemer. Forvaltningsorganer som gjør større omlegginger gjennom nyetablering eller videreutvikling av IT-løsninger, skal støtte ISO/IEC 10646.
21

Draft

25
Standardene kan være tekniske, semantiske eller organisatoriske, og er sortert etter aktuelle bruksområder. Standarder som er obligatoriske skal ligge til grunn ved implementasjon.
25

Draft

26
SOSI del 1 er standarder som beskriver et rammeverk for geodata og tjenester, og omfatter: • Regler for UML modellering • SOSI produktspesifikasjoner - krav og godkjenning • Realisering i SOSI-format • Realisering i GML format • Nettverk og lineære referanser Disse standardene skal benyttes for å beskrive kunnskapsgrunnlaget i infrastrukturen.
26

Draft

28
Data som tilbys skal ha klare vilkår for hvordan de kan brukes. Vilkårene skal åpne for så mange bruksområder som mulig.
28

Draft

29
Hovedregelen er at data skal være gratis, og at det ikke er anledning til å ta betalt for kostnader til innsamling og produksjon av data for viderebruk. Det finnes enkelte unntak i offentlighetsloven (§ 8) og -forskriften (§ 4) som gir anledning til å ta betalt for data.
29

Draft

30
Eksisterende data i henhold til temaer angitt i tabell 9.1 og som er nødvendige for virksomhetenes offentlige oppgaver skal omfattes av regler og krav spesifisert i Geodataloven og geodatalovens gjennomføringsregler, og skal gjøres tilgjengelige i infrastrukturen. Tilsvarende gjelder også geodatasett som inngår i det offentlig kartgrunnlaget og kommunalt planregister. Unntaket for dette kravet er geodatasett som er eller skal merkes etter sikkerhetsloven § 11 og § 12.
30

Draft

31
31

Draft

Showing 1 - 50 of 98 hits