Search register

Framework document - recommendations

The list contains recommendations from the Framework Document

Updated: 27/03/2020
Showing 1 - 50 of 58 hits

Codelist

1
Det anbefales å legge standarder og veiledere til grunn for videre arbeid med geodata og tjenester.
1

Draft

10
Legg til rette bruken av offentlige geodata for andre aktører enn offentlige etater for å stimulere til inovasjon i produkter og tjenester som igjen vil bidra til økt vekst og nye arbeidsplasser.
10

Draft

107
Det anbefales å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg D til teknologisk rammeverk – Tekniske retninglinjedokumenter for visningstjenester.
107

Draft

11
Inntil vi har et omforent modelleringsrammeverk for offentlige data generelt anbefales det ved stedfesting av alle typer offentlige data å benytte modelleringsrammeverket i SOSI, og ikke ved å ta i bruk “Stedfesting ved bruk av ISA Core Location Vocabulary”.
11

Draft

114
Det anbefales å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg E til teknologisk rammeverk – Tekniske retningslinjedokumenter for nedlastingstjenester.
114

Draft

117
I de tilfeller der en ønsker å implementere omforming som en tjeneste anbefales det å følge krav og anbefalinger angitt i vedlegg F til rammeverket.
117

Draft

120
Det anbefales å følge krav og anbefalinger i det tekniske retningslinjedokumentet.
120

Draft

127
De bør forefinnes som OpenSource.
127

Draft

128
Offentlig virksomhet bør ha eierskap til OpenSource-prosjektet for å sikre fremtidig vedlikehold.
128

Draft

131
De bør forefinnes som OpenSource.
131

Draft

132
Offentlig virksomhet bør ha eierskap til felles programvarekomponenter for å sikre fremtidig vedlikehold.
132

Draft

134
Forbedre samarbeid på tvers av organisasjonene. Dette betyr at offentlige virksomheter bør ta ansvar for å etablere samarbeidsfora på tvers av organisasjonene.
134

Draft

135
Samarbeide for å identifisere vanlige behov.
135

Draft

136
Vedta forretningsmodeller som letter deling og gjenbruk.
136

Draft

137
Fremme juridisk sikkerhet.
137

Draft

138
Anskaffe IT-løsninger på en transparent og åpen måte.
138

Draft

139
Dokumentere, dele og gjenbruke komponenter.
139

Draft

140
Forbedre IT-løsningens tekniske anvendbarhet.
140

Draft

141
Øke synligheten og troverdigheten til IT-løsninger.
141

Draft

142
Øke synligheten og troverdigheten til IT-løsninger.
142

Draft

143
Del løsningen din i utgangspunktet åpent og forklar eventuelle beslutninger om ikke å dele.
143

Draft

150
For brukerinitiert autentisering mot applikasjon over usikre nettverk bør en bruke id-porten/Maskinporten med OpenID connect og Oauth2. Merknad: OpenID Connect og Oauth2 er protokoller som er laget for autentisering og autorisasjon over usikre nettverk. Dette er protokollene ID-Porten, Difi og Altinn legger opp til å bruke. Derfor ser vi det som lite lurt å legge seg på noe annet. Dette er veletablerte protokoller som har god støtte i de fleste språk og plattformer. Facebook og Google bruker disse for deres fødererte påloggingsløsninger. Det er også lett å få tak i kompetanse rundt dette siden de er så utbredt. Vår anbefaling vil være å basere alle nye API og protokoller på Maskinporten/IDPorten med OpenID Connect og Oauth2. Da vil alle forholde seg til det samme, og usikre halvveis gode metoder vil forsvinne.
150

Draft

151
Systemer som har egen innlogging eller bruker ansatt pålogging, bør bruke Maskinporten.
151

Draft

152
Det anbefales å sette opp en tilgangstjeneste i organisasjonen der brukeren er ansatt. Dette kan tilbys som ADFS tjeneste (Active Directory Federation Services), Azure AD eller andre autentiseringstjenester som støtter OpenID connect og Oauth2.
152

Draft

153
Autentiseringsmekanismene som brukes i dag, har ofte dårlig sikkerhet og kan være ukrypterte. Det finnes også et utall forskjellige måter å løse autentisering på og mange av de er benyttet her. Det bør benyttes nasjonale løsninger som IdPorten og Maskinporten for autentisering. Disse er laget på gode standarder og har høy sikkerhet. Andre løsninger bør en ha gode argument for å velge.
153

Draft

156
Geodatasett og geodatatjenester som oppfyller kravene i § 5, § 6 og § 7 kan etter avtale med Kartverket kobles til geoportalen. I slike tilfeller gjelder § 9 til § 14 tilsvarende.
156

Draft

2
Bruk standarder i anvendelse av geodata og relaterte tjenester som i størst mulig grad sammenfaller med mer generiske IKT standarder.
2

Draft

22
Det anbefales å bruke tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og brukertesting for å sikre at tjenestene oppfyller brukernes behov. Merknad 1: Informasjon om tjenestedesign finnes blant annet på https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/tjenestedesign/ Merknad 2: Eksempler på dette er use case diagrammer og ulike maler for å spesifisere brukerkrav slik dette foreligger i SOSI del 1 - Regler for UML modellering.
22

Draft

23
Data som virksomhetene er i stand til å dele med andre bør synliggjøres i Felles datakatalog og på data.norge.no.
23

Draft

24
På områder som ikke dekkes av de obligatoriske standardene, bør virksomheten benytte de anbefalte standardene. Referansekatalogen gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.
24

Draft

27
SOSI del 2 - Generell objektkatalog anbefales som et utgangspunkt for å lage produktspesifikasjoner.
27

Draft

3
Avklar hvor digitale offentlige tjenester og prosesser kan moderniseres og forenkles gjennom anvendelse av geodatatjenester med lokasjons intelligens og bistå til å gjennomføre implementasjon
3

Draft

4
Bruk INSPIRE og modeller, data og tjenester fra den nasjonale geografiske infrastrukturen for å gjøre tilgjengelig digitale offentlige tjenester til innbyggere, næringsliv, offentlig forvaltning og andre grupper, både med tanke på samordning mellom sektorer og landegrenser.
4

Draft

5
Adopter en åpen metodikk, som også egner seg for samarbeid, for å designe og forbedre digitale offentlige tjenester som har stedfesting.
5

Draft

53
En oppsummering av en produktspesifikasjon bør også publiseres i en produktspesifikasjon og i et produktark.
53

Draft

54
For bedre interoperabilitet bør CRS som er spesifisert i koordinatsystemregisteret i Geonorge benyttes. Merknad: Alle CRS som er spesifisert i Geodataloven og gjennomføringsbestemmelsene som er aktuelle for Norge er beskrevet i Geonorge. Referanse: https://register.Geonorge.no/epsg-koder
54

Draft

55
Der det finnes registreringsinstruks/metodebeskrivelse bør disse gjøres tilgjengelig i infrastrukturen, se https://register.geonorge.no/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartleggingsinstrukser
55

Draft

56
Alle datasett bør ha maskinlesbare tegneregler i henhold til SLD.
56

Draft

57
Det anbefales å benytte Veileder for SOSI-produktspesifikasjoner (pdf).
57

Draft

6
Adoptere en felles arkitektur for å utvikle digitale offentlige løsninger med utgangspunkt i å tilrettelegge integreringen av krav som er spesielle for geografisk informasjon og tjenester.
6

Draft

66
Den enkelte virksomhet bør enkelt kunne angi om datasett i Geonorge også skal tilgjengeliggjøres i Felles datakatalog og på data.norge.no. Virksomheten bør sørge for at data skal kunne gjøres tilgjengelig i et langtidsperspektiv, med opprettholdt integritet, autentisitet, anvendbarhet og pålitelighet.
66

Draft

67
Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO) er en anbefalt standard i Referansekatalogen. Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datakataloger i offentlig sektor.
67

Draft

68
Registreringsskjemaene til de nasjonale datakatalogene (data.norge.no, Felles datakatalog og Geonorge.no) støtter alle gjeldende anbefalinger og krav knyttet til datakataloger for offentlige virksomheter. Dersom du velger å etablere en egen/lokal datakatalog for din virksomhet, må du sikre at gjeldende standarder støttes, slik at de nasjonale katalogene kan høste datasettbeskrivelser fra din løsning.
68

Draft

69
Virksomhetene bør dokumentere datasettene slik at det blir enkelt å ta datasettene i bruk både for mennesker og maskiner. Med dokumentasjon mener vi beskrivelser som gjør det mulig for andre å oppdage, forstå og bruke dine data. www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_fire
69

Draft

7
Gjenbruke eksisterende autentiske geodata, tjenester og relevante tekniske løsninger der dette er mulig.
7

Draft

70
For at potensielle brukere av offentlige data enkelt skal kunne finne data, bør beskrivelser av datasett være tilgjengelig på data.norge.no, som er en katalog med beskrivelser av åpne datasett fra det offentlige. Digitaliseringsdirektoratet gir anbefalinger om formater for dette formålet i dokumentet Standard for beskrivelser av datasett og datakataloger. Virksomheten bør vurdere å tilby beskrivelser på engelsk i tillegg til norsk www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_sju
70

Draft

71
Kvaliteten på virksomhetens data påvirker hvor egnet de er til andre formål enn de først ble skapt for. Dokumentering av datakvalitet er til stor hjelp i prosessen med å vurdere om virksomhetens datasett er egnet til andre formål, og øker sjansen for bruk. Datakvaliteten bør derfor være dokumentert, og kjente utfordringer bør eksplisitt omtales i beskrivelsene www.regjeringen.no/id2536870/#punkt_fem
71

Draft

74
Ulike konformitetsklasser for datasett som er beskrevet i Technical Guidelines for metadata - based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 og tjenester er beskrevet i form av: ○ Baseline metadata for dataset og dataset serier ○ Interoperability metadata for datasett og data serier ○ Baseline metadata for “Spatial Data Services” ○ Metadata for “Network Services” ○ Metadata for “Invocable Spatial Data Services” ○ Metadata for “Interoperable Spatial Data Services” ○ Metadata for “Harmonised Spatial Data Services” Disse anbefalingen knytter seg til angivelse av metadata for data og ulike typer tjenester.
74

Draft

75
Det anbefales å benytte mapping mellom kravene til metadata og ISO 19115 Metadata og ISO 19119 Tjenester (metadata) som er beskrevet i "Technical Guidelines for metadata - based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119", samt andre anbefalinger som fremkommer her.
75

Draft

77
Det anbefales at registre som beskriver et hierarki skal være konforme med ISO 19135-1 Prosedyrer for registrering av geografiske elementer”, konformitetsklasse “Hierarchical register” som er minimumskrav for etablering, vedlikehold og publisering registre.
77

Draft

Showing 1 - 50 of 58 hits