Teknisk rammeverksdokument for nasjonal geografisk infrastruktur

Rammeverksdokumentet beskriver en åpen informasjonsteknologisk infrastruktur basert på åpne standarder og spesifikasjoner. Dokumentet er basert på ”Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) med tilhørende forskrifter”, samt europaparlamentets- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14 mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske felleskap (INSPIRE) med tilhørende gjennomføringsregler.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Teknisk rammeverksdokument for nasjonal geografisk infrastruktur

Status: Submitted

Version: Versjon 5.0 - 28.11.2012

Updated: 2/4/2016 10:07:41 AM

No historical documents

No suggested documents