Søk i register

Inspiretema

Liste over 34 temaer for geodata som er definert i Inspire-direktivet.

Oppdatert: 01.08.2018
Viser 1 - 34 av 34 treff

Kodeliste

Lokale, regionale og nasjonale forvaltningsenheter som deler opp områder der medlemsstater har og/eller utøver jurisdiksjon, skilt fra hverandre ved administrative grenser.
Administrative units

Gyldig

Stedfesting av eiendommer på grunnlag av adresseidentifikatorer, vanligvis veinavn, husnummer og postnummer.
Addresses

Gyldig

Omfatter anlegg for allmennyttige tjenester som kloakksystemer, avfallshåndtering, energi- og vannforsyning, administrative og sosiale offentlige tjenester som offentlig forvaltning, sivilforsvarsanlegg, skoler og sykehus.
Utility and governmental services

Gyldig

Landbruksutstyr og produksjonsanlegg (herunder vanningssystemer, drivhus og staller).
Agricultural and aquaculture facilities

Gyldig

Plassering og drift av anlegg for miljøovervåking, herunder observasjon og måling av utslipp, av miljøtilstanden og av andre økosystemparametrer (biologisk mangfold, økologiske vilkår for vegetasjon osv.) som gjennomføres av eller på vegne av offentlige myndigheter.
Environmental monitoring facilities

Gyldig

Område beskrevet i henhold til nåværende og framtidig planlagt funksjon eller sosioøkonomiske formål (f.eks. boliger, industri, forretning, landbruk, skogbruk og fritid).
Land use

Gyldig

Jordens fysiske og biologiske overflate, herunder kunstige overflater, landbruksarealer, skoger, (delvis) naturlige områder, våtmarksområder, vannmasser.
Land cover

Gyldig

Geografisk fordeling av forekomster av dyre- og plantearter, gruppert etter rutenett, region, administrativ enhet eller andre analyseenheter.
Species distribution

Gyldig

Fysiske forhold i atmosfæren. Omfatter geodata basert på målinger, på modeller eller på en kombinasjon av disse samt målested.
Atmospheric conditions

Gyldig

Geografisk fordeling av mennesker, herunder befolkningskarakteristika og sysselsettingsnivå, gruppert etter rutenett, region, administrativ enhet eller andre analyseenheter.
Population distribution — demography

Gyldig

Områder med relativt homogene økologiske forhold med felles kjennetegn.
Bio-geographical regions

Gyldig

Geografisk stedfesting av bygninger.
Buildings

Gyldig

Områder definert i eiendomsregistre eller tilsvarende.
Cadastral parcels

Gyldig

Energiressurser, herunder hydrokarboner, vannkraft, bioenergi, sol, vind osv., dersom det er relevant med dybde?/høydeopplysninger om utbredelsen av ressursen.
Energy resources

Gyldig

Harmonisert rutenett med flere oppløsninger, et felles utgangspunkt og standardisert plassering og størrelse på rutene.
Geographical grid systems

Gyldig

Geologi beskrevet ut fra sammensetning og struktur. Omfatter berggrunn, vannførende sjikt og geomorfologi.
Geology

Gyldig

Geografiske områder som kjennetegnes ved særlige økologiske forhold, prosesser, strukturer og (livsnødvendige) funksjoner som er det fysiske grunnlaget for de organismene som lever der. Omfatter områder på land og i vann som kjennetegnes ved geografiske, abiotiske og biotiske særtrekk, uansett om de er helt eller delvis naturlige.
Habitats and biotopes

Gyldig

Fysiske forhold i hav og saltholdige sjøer, inndelt i regioner og underregioner med felles kjennetegn.
Sea regions

Gyldig

Hydrografiske elementer, herunder havområder og alle andre vannforekomster og elementer knyttet til disse, herunder nedbørfelter og delnedbørfelter. Der det er hensiktsmessig i henhold til definisjonene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk([1]) og i form av nett.
Hydrography

Gyldig

Digitale høydemodeller for land-, is- og havoverflate. Omfatter høydeforhold på land, batymetri og kystlinje.
Elevation

Gyldig

Jordsmonn og underliggende jordarter beskrevet i henhold til dybde, tekstur, struktur og innhold av partikler og organisk materiale, steininnhold, erosjon, eventuelt gjennomsnittlig helning og forventet vannlagringskapasitet.
Soil

Gyldig

Systemer for entydig stedfesting av geografisk informasjon som et sett av koordinater (x, y, z) og/eller lengde og bredde og høyde, basert på et geodetisk horisontalt og vertikalt datum.
Coordinate reference systems

Gyldig

Geografisk fordeling av dominans av sykdommer (allergier, kreft, sykdom i åndedrettsorganene osv.), opplysninger om virkninger på menneskers helse (biologiske markører, nedsatt fruktbarhet, epidemier) eller velvære (trøtthet, stress osv.) som er direkte (luftforurensning, kjemikalier, nedbryting av ozonlaget, støy osv.) eller indirekte (næringsmidler, genmodifiserte organismer osv.) knyttet til kvaliteten på miljøet.
Human health and safety

Gyldig

Værforhold og målinger av dette, nedbør, temperatur, evapotranspirasjon, vindhastighet og -retning.
Meteorological geographical features

Gyldig

Mineralressurser, herunder malm, industrimineraler osv., dersom det er relevant med dybde?/høydeopplysninger om utbredelsen av ressursen.
Mineral resources

Gyldig

Sårbare områder beskrevet i henhold til naturbetingede farer (alle atmosfæriske, hydrologiske, seismiske og vulkanske fenomener samt branner som på grunn av stedet der de forekommer, omfang og hyppighet kan få alvorlige følger for samfunnet) f.eks. flom, jordras og setninger, snøskred, skogbranner, jordskjelv, vulkanutbrudd.
Natural risk zones

Gyldig

Georefererte bildedata av jordens overflate fra satellitt eller flybårne sensorer.
Orthoimagery

Gyldig

Fysiske forhold i havene (strøm, saltinnhold, bølgehøyder osv.).
Oceanographic geographical features

Gyldig

Anlegg for industriproduksjon, herunder installasjoner som omfattes av rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og begrensning av forurensning([1]) og vannutvinningsanlegg, gruver, opplagsplasser.
Production and industrial facilities

Gyldig

Områder som forvaltes, reguleres eller benyttes for rapportering på internasjonalt, europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Omfatter fyllplasser, områder med restriksjoner rundt drikkevannskilder, nitratfølsomme områder, regulerte leder til sjøs eller på større innlands vannveier, områder for avfallsdumping, områder med støyrestriksjoner, områder med tillatelse til prospektering og gruvedrift, nedbørfeltdistrikter, relevante rapporteringsenheter og områder med kystsoneforvaltning.
Area management/restriction/regulation zones and reporting units

Gyldig

Enheter for formidling eller bruk av statistiske opplysninger.
Statistical units

Gyldig

Navn på områder, regioner, steder, byer, forsteder, tettsteder og annen bebyggelse, eller andre geografiske eller topografiske objekter av offentlig eller historisk interesse.
Geographical names

Gyldig

Vei-, jernbane-, luft- og sjøtransportnett samt tilhørende infrastruktur. Omfatter forbindelser mellom ulike nett. Omfatter også det transeuropeiske transportnett som definert i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett( ) samt framtidige revisjoner av nevnte vedtak.
Transport networks

Gyldig

Områder utpekt eller forvaltet innenfor rammen av internasjonal lovgivning, Fellesskapets regelverk og medlemsstatenes lovgivning, for særlige bevaringsformål.
Protected sites

Gyldig

Viser 1 - 34 av 34 treff