Sårbare marine biotoper – modellert utbredelse Svampsamfunn

Definition: Modellert utbredelse av sårbare marine biotoper basert på mengdefordeling fra observasjoner på MAREANO tokt og miljødata fra andre kilder. Biotopene er karakterisert av skjøre organismer som lett knuses ved fysisk påvirkning av havbunnen. Kartene viser områder hvor vi kan forvente å finne slike naturtyper basert på resultater fra matematiske modeller. Verdi-enheten er n/100m2. Datasettet viser forekomsten av Svampsamfunn og er definert som en sårbar biotop av Havforskningsinstituttet. Datasettet er basert på videoanalyse og dekker havområder der kartleggingsprogrammet MAREANO har samlet inn videomateriale.

Updated: 28.01.2022
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 88%

Mareano status