Acoustic backscatter, confidential data

Definition: Datasettet viser reflektivitetstyrke fra sjøbunnen. Reflektivitetsstyrke sier noe om sjøbunnens akustiske respons, noe som kan gi indikasjoner om sjøbunnenes beskaffenhet. Generelt vil en sterk tilbakerefleksjon indikere hard bunn, mens svakere refleksjon indikererer bløterer bunn. Sjøbunnens beskaffenhet tolket ut fra reflektivitet gir indikasjoner på type sediment og dermed også opplysninger om sedimentasjonsforhold og prosesser på bunnen.

Updated: 22.05.2024
Owner: Geological Survey of Norway

Usage

Bunnreflekrivitet sammen med prøvetaking og undervannsvideo er et viktig datagrunnlag for tolkning av sedimenter og sedimentasjonsforhold på bunnen.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR-status: 73%

Mareano status