Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Definition: Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder. Prøvetettheten varierer avhengig av lokalisering. Det er større prøvetetthet i fjorder og kystnære områder, mens det i åpne havområder er lavere prøvetetthet. Dataene er innsamlet på MAREANO-tokt i årene 2006-2021, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt i Barentshavet og noen stasjoner i i tre pilotområder i Marine grunnkart i kystsonen i 2020-2021.

Updated: 25.03.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Kjemiske data er fra områder med antatt avsetning av sedimenter og svake havstrømmer. Her avsettes også organiske miljøgifter sammen med organisk materiale og finkornete sedimenter, som de ofte binder seg til. Mange organiske forbindelser er giftige, selv i lave konsentrasjoner, samtidig at de har tendens til bioakkumulasjon, det vil si at konsentrasjonen i en organisme kan øke i forhold til konsentrasjonen i omgivelsene. På den måten kan unormalt høyt innhold av organiske miljøgifter i det marine miljø ha en skadelig virkning på marine biota og mennesker som spiser sjømat.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 100%

Mareano status