Organiske miljøgifter i marine sedimenter - PAH16-nivåer

Definition: PAH 16: Summerte konsentrasjoner av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) identifisert som prioriterte miljøgifter, innsamlet på årlige MAREANO-tokt. Disse har pågått siden 2006. Data fra overvåkingstokt i Barentshavet i 2003-2004, samt for noen stasjoner i pilotprosjektet "Marine Grunnkart i Kystsonen" i 2020-21, er også inkludert i datasettet. MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder, se mareano.no

Updated: 16.05.2022
Owner: Institute of Marine Research

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 46%

Mareano status