Organiske miljøgifter i marine sedimenter - Dekloran-nivåer

Definition: Tjenestelag som viser konsentrasjoner av Dekloran (µg/kg tørrvekt) i prøver av overflatesedimenter samlet inn på årlige MAREANO-tokt siden 2006. Dekloraner er meget persistente halogenerte miljøgifter som brukes som flammehemmere, eller oppstår som urenheter i hovedproduktet, dekloran pluss (engelsk: Dechlorane Plus).De regnes som såkalte nye miljøgifter (engelsk: Emerging contaminants) som de siste tiårene blitt vurdert å kunne utgjøre et potensielt miljøproblem. Det mangler regulering, nasjonalt og internasjonalt, for de fleste av disse stoffene, og det er derfor viktig å kunne påvise omfanget av problemet som grunnlag for å oppnå forsvarlig bruk og håndtering av stoffene. Problemet er størst først og fremst i belastede kystområder nær havner og industrielle områder, men også åpent hav kan bli påvirket av de nye miljøgiftene gjennom langtransporterte tilførsler. Miljødirektoratet har tilstandsklasser for enkelte av disse forbindelsene. MAREANO-programmet har siden 2018 samlet inn data om dekloraner. Sedimentprøvene for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder. Prøvetettheten varierer avhengig av lokalisering. Det er større prøvetetthet i fjorder og kystnære områder, mens det i åpne havområder er lavere prøvetetthet.

Updated: 16.05.2022
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Resultater fra geokjemiske analyser kan vises på kart og gi en oversikt over innhold av organiske miljøgifter i sedimentene. En kan dermed oppdage områder med forhøyde verdier og forurensing. Sammenligning av konsentrasjoner i sedimenter fra havbunnen og fra dypere sedimentlag viser forandring over tid, og dermed menneskelig påvirkning på det marine miljøet. Dataene er viktige bl.a. for utformingen av forvaltningsplaner, miljømyndighetenes kartbaserte presentasjon i www.vannmiljo.no og bidrag til ICES i europeisk sammenheng.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 45%

Mareano status