Mareanoprøver - Artsmangfold, individer og biomasse

Tematisk datasettserie som består av datasett for «Artsmangfold, individer og biomasse» fra innsamlingsredskapene grabb, slede og bomtrål. Datasettet viser punkt med analyserte fysiske prøver fra grabb, slede og bomtrål (som er tematiske datasett). Datasettet viser artsmangfold (ved antall ulike arter), individer (aggregert sum av antall individer) og biomasse (aggregert verdi av individvekt).

Owner: Institute of Marine Research

Updated: 10/23/2021 5:00:50 AM

Usage

Datasettet viser artsmangfoldet ved havbunnen. Det bør tas hensyn til dette artsmangfoldet i forbindelsen med planlegging av aktiviteter som kan føre til forstyrrelser av artsmangfoldet. Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 91%

Mareano status