Mareanoprøver - Artsmangfold, individer og biomasse

Definition: Tematisk datasettserie som består av datasett for «Artsmangfold, individer og biomasse» fra innsamlingsredskapene grabb, slede og bomtrål. Datasettet viser punkt med analyserte fysiske prøver fra grabb, slede og bomtrål (som er tematiske datasett). Datasettet viser artsmangfold (ved antall ulike arter), individer (aggregert sum av antall individer) og biomasse (aggregert verdi av individvekt).

Updated: 22.05.2024
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR-status: 96%

Mareano status