Mareano chemical stations

Definition: Datasettet viser posisjon der det er samlet inn sedimentprøver for analyse av kjemiske sammensetninger. Mareanos Kjemiprogram er ansvarlig for innsamling, analyse og rapportering av havbunnssedimenter og deres kjemiske sammensetning inkl. utvalgte miljøgifter. Selve måledataene hentes fra datasettet Organiske miljøgifter i marine sedimenter. Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt i Barentshavet og noen stasjoner i Marine grunnkart i kystsonen i 2020-2021.

Updated: 01.02.2023
Owner: Institute of Marine Research

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 96%

Mareano status