Hornkoraller - Isidella lofotensis

Definition: Tjenesten viser forekomster av hornkorallen Isidella lofotensis som er observert på MAREANO-toktene. Datasettet er vist som punktdata av enkeltforekomster med hornkoraller basert på visuelle observasjoner langs video-transekt der MAREANO har samlet inn videomateriale.

Updated: 01.02.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet viser leveområdene til hornkorallen Isidella lofotensis som det bør tas hensyn til i forbindelsen med planlegging av aktiviteter som kan føre til forstyrrelser av leveområdene til hornkoraller. Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 76%

Mareano status