Bunnfellingsområder

Definition: Datasettet Bunnfellingsområder viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm. Dette omfatter områder dominert av leir- og siltrike sedimenter og områder der grove sedimenter er dekket av mer finkornig materiale.

Updated: 05.12.2022
Owner: Geological Survey of Norway

Usage

Datasettet kan blant annet anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging. Bunnfellingsområder kjennetegnes av lav bunnstrøm og lite erosjon eller transport av finkornige sedimenter. Dette er nyttig kunnskap blant annet for planlegging av utslippspunkter og akvakulturlokaliteter der høyere bunnstrøm kan være ønskelig.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 71%

Mareano status