Search register

Vilkår - nynorsk

 

Updated: 10/08/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 42 of 42 hits

Codelist

Løyvet blir gjeve på vilkår av at tilkomsten kan løysast på annan måte.
7.9

Submitted

Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
18.4

Submitted

Det må sendast inn ein eigen søknad til kommunen der det blir skildra korleis og kvifor det er behov for å nytte nabovegg og/eller -tak for å feste pipe.
18.11

Submitted

Løyvet blir gjeve på vilkår av at avleiing av overvatn blir vareteke. Plan for handtering av overvatn må sendast inn.
8.6

Submitted

Byggjesaksgebyret må betalast før igangsetjingsløyve kan gjevast.
18.5

Submitted

Det må sendast inn ein eigen byggjesøknad for tiltak som skal utførast på annan manns grunn.
18.10

Submitted

Dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
3.25

Submitted

Dispensasjon frå byggjeforbod langs sjø og vassdrag er innvilga på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
3.32

Submitted

Før igangsetjingsløyve kan gjevast, skal dispensasjon frå krav om utbygging av tilfluktsrom liggje føre. Dispensasjon blir gjeve av Sivilforsvaret.
5.18

Submitted

Dispensasjon frå krav om regulering er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
3.55

Submitted

Dispensasjon frå reguleringsplanen er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
3.18

Submitted

Tiltak som må utførast for å førebyggje vassinnsig, ras eller utgliding av grunn, må sendast inn som eigen søknad.
18.9

Submitted

Det må sendast inn ein ny gjennomføringsplan der det er samsvar mellom erklæringar om ansvarsrett og gjennomføringsplanen.
17.10

Submitted

Før igangsetjingsløyve kan gjevast, skal godkjenning frå Arbeidstilsynet liggje føre.
5.2

Submitted

Løyvet blir gjeve under føresetnad av at kotehøgder viste på teikningane er oppgjevne i følgjande høgdesystem: [Saksbehandlar fyller ut.]
7.12

Submitted

Eigedomsgrensene må justerast i samsvar med reguleringsplanen, og eigar må sende inn ein rekvisisjon om oppmålingsforretning.
3.56

Submitted

Før arbeida blir sette i gang, skal det gjennomførast ei oppmålingsforretning.
12.12

Submitted

Før ferdigattest kan gjevast, skal følgjande parsellar samanføyast: [Saksbehandlar fyller ut.]
12.13

Submitted

Det må gjennomførast uavhengig kontroll av følgjande fagområde: [Saksbehandlar fyller ut.]
17.8

Submitted

Før [...] kan gjevast, må [...] vere i orden. [Saksbehandlar fyller ut]
3.7

Submitted

Mellombels tiltak kan godkjennast for maksimalt to år. Det må meldast inn til kommunen når det mellombelse tiltaket er fjerna. Frist for fjerning av tiltaket er [Saksbehandlar fyller ut.]
18.6

Submitted

Det må stillast økonomisk tryggleik for arbeid som skal gjerast på annan manns eigedom.
18.12

Submitted

Det må stillast økonomisk tryggleik for opparbeiding av avløp.
6.11

Submitted

Det må stillast økonomisk tryggleik for opparbeiding av vassforsyning.
6.16

Submitted

Det må stillast økonomisk tryggleik for opparbeiding av veg.
6.6

Submitted

Fellesareal skal vere opparbeidde før [Saksbehandlar fyller ut.]
3.41

Submitted

Før igangsetjingsløyve kan gjevast, skal samtykke frå [Saksbehandlar fyller ut] liggje føre.
5.4

Submitted

Følgjande sikringstiltak må setjast i verk på byggjeplassen: [Saksbehandlar fyller ut.]
18.7

Submitted

Tiltaket må koplast til fjernvarmeanlegg.
3.10

Submitted

Løyvet blir gjeve på vilkår av at tomta blir tilknytt offentleg avløp.
8.2

Submitted

Det må sendast inn ein eigen byggjesøknad for tiltak som skal utførast på annan manns grunn.
18.8

Submitted

Tiltaksklasse for ansvarsområde for [...] må setjast til [...] Ny erklæring om ansvarsrett må sendast inn. [Saksbehandlar fyller ut.]
17.9

Submitted

Det må avgjevast ei tinglyst erklæring for utsetjing av opparbeidingsplikta for avløp. Denne må innehalde føresetnadene.
6.10

Submitted

Det må avgjevast ei tinglyst erklæring for utsetjing av opparbeidingsplikta for vassforsyning. Denne må innehalde føresetnadene.
6.15

Submitted

Det må avgjevast ei tinglyst erklæring for utsetjing av opparbeidingsplikta for veg. Denne må innehalde føresetnadene.
6.5

Submitted

Utsetjing av plikta til å opparbeide avløp er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
6.9

Submitted

Utsetjing av plikta til å opparbeide veg er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
6.4

Submitted

Utsetjing av plikta til å opparbeide vassforsyning er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
6.14

Submitted

Rammeløyvet blir gjeve på vilkår av at ein varetek følgjande for tilkomsten til tomta: [Saksbehandlar fyller ut.]
7.7

Submitted

Løyvet blir gjeve på vilkår av at det blir gjennomført følgjande tiltak for å ta vare på råka naturtype(-ar): [Saksbehandlar fyller ut.]
13.8

Submitted

Unntak frå TEK er godkjent på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
1.86

Submitted

Dispensasjon frå krav til parkering er på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]
15.9

Submitted

Showing 1 - 42 of 42 hits