Generelt

Status: Submitted

Definition: 1

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: generelt

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term

Snitteikningar manglar

Fasadetegninger mangler

Gardsnummer manglar

Adresse på byggested mangler

Søknad om dispensasjon er mangelfull

Det visuelle uttrykket til bygningen er ikkje tilstrekkeleg vist

Bruksareal for kvar etasje manglar

Avstand til høyspentlinjer mangler

Seksjonsnummer mangler

Situasjonsplanen er mangelfull

Informasjon om tiltakshavar er mangelfull

Gjennomsnittsnivået for ferdig planert terreng manglar

Bygningsnummer mangler

Innvendige høgder manglar

Plantegningene er mangelfulle

Tilknytningpunkt for vann- og avløpsledninger mangler

Informasjon om takvinkel mangler

Festenummer mangler

Planane manglar romnemningar

Det er uklart hva søknaden omfatter

Terrenglinjer mangler

Avstand til senterlinje veg manglar

Begrunnelse mangler

Gangatkomst til bygningen mangler

Søknaden manglar signatur frå tiltakshavar

Kjøreatkomst til bygningen mangler

Avstand til senterlinje vei mangler

Noko dokumentasjon er på feil språk

Informasjon i BIM som skal dekkje situasjonsplan, er mangelfull

Tiltakshavar sine privatrettslege rettar

Plantegninger mangler

Planteikningane er mangelfulle

Tilknytingspunkt for vass- og avløpsleidningar manglar

Avstand til nære nabogrenser manglar

Avkjørsel er ikke inntegnet

Heilskapleg fasadeteikning manglar

Informasjon i BIM som skal dekke situasjonsplan, er mangelfull

Bygningshøyder mangler

Bygningshøyder mangler på fasadetegningene

Føresegn manglar

Frisiktslinjer for utkjørsel mangler

Grunngjeving manglar

Dei utvendige hovudmåla på tiltaket manglar

Snittreferanser mangler

Avstand til høgspentlinjer manglar

Situasjonsplanen er mangelfull

Snittegninger mangler

Det er uklart kva søknaden omfattar

Plasseringa av tiltaket er upresis

Fasadeteikningar manglar

Fasadetegningene er mangelfulle

Bygningshøgder manglar på fasadeteikningane

Avstand til nære nabogrenser mangler

Bestemmelse mangler

Avstanden til nære bygningar manglar

Bygningsnummer manglar

Bygningshøgder manglar

Navn på kommune mangler

Festenummer manglar

Informasjon om tiltakshaver er mangelfull

Areal for parkering manglar

Bruksareal for hver etasje mangler

Planene mangler etasjetall

Noe dokumentasjon er på feil språk

Bygningens visuelle uttrykk er ikke tilstrekkelig vist

Informasjon om takvinkel manglar

Helhetlige fasadetegning mangler

Snitteikningane er mangelfulle

Ferdig planert terrengs gjennomssnittsnivå mangler

Søknaden mangler signatur fra tiltakshaver

Avkøyrsle er ikkje teikna inn

Køyretilkomst til bygningen manglar

Snittreferansar manglar

Adresse på byggjestad manglar

Uteopphaldsareal for leilegheitene manglar

Gangtilkomst til bygningen manglar

Fasadeteikningane er mangelfulle

Tiltakets utvendige hovedmål mangler

Terrenglinjer manglar

Situasjonsplan manglar

Planteikningar manglar

Planane manglar oppdeling av brukseiningar

Tiltakshavers privatrettslige rettigheter

Minste avstand til vann- og avløpsledninger mangler

Uteoppholdsareal for leilighetene mangler

Avstanden til nære bygninger mangler

Snittegningene er mangelfulle

Planane manglar etasjetal

Namn på kommune manglar

Planene mangler rombetegnelser

Situasjonsplan mangler

Gårdsnummer mangler

Bruksnummer manglar

Bruksnummer mangler

Areal for parkering mangler

Minste avstand til vass- og avløpsleidningar manglar

Frisiktslinjer for utkøyrsle manglar

Tiltakets plassering er upresis

Søknad om dispensasjon er mangelfull

Planene mangler oppdeling av bruksenheter

Innvendige høyder mangler

Seksjonsnummer manglar